Wyłożenie projektu studium

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 listopada do 4 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg przy ul.Zamkowej 16 w Tworogu (I piętro, pokój nr 102) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg, opracowany na podstawie uchwały nr IX/39/11 Rady Gminy w Tworogu z dnia 28.03.2011 roku.

W tym samym czasie będzie można zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektowanego studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala posiedzeń, parter) od 16.30, obejmować będzie w szczególności miejscowość Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska ,Koty.

——————————————————————————————-

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TWORÓG

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – TEKST (pdf)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego – RYSUNEK (jpg 19.4 MB)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – TEKST (pdf)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – ZAŁÄ„CZNIKI (pdf)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – RYS. 1 (jpg 15.0 MB)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – RYS. 2 (jpg 18.6 MB)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – RYS. 3 (jpg 20.6 MB)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – RYS. 4 (jpg 18.4 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

——————————————————————————————-

Dodatkowe spotkania informacyjne odbędą się:

– w dniu 13.11.2012r. w siedzibie OSP Wojska (Kol. Ameryka 5) od 16.30 – obejmować będzie ono w szczególności sołectwa : Połomia, Wojska, Świniowice, przysiółek Pusta Kużnica

– w dniu 14.11.2012r. w świetlicy OSP Boruszowice-Hanusek (I piętro budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach, przy ul. Traugutta 1) – od 16.30 obejmować będzie ono w szczególności sołectwa Mikołeska, Hanusek, Boruszowice.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tworóg na adres Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg lub ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu, bądż w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@tworog.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2012 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data opublikowania: 09:10, 30 października 2012

Kategorie: Aktualności