XL Sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 40 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 39 sesji z
dnia 2.12.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski
radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie
dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy na rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie
wydatku wykazów niewygasających.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Wzmocnienie udziału i zaangażowania
społecznego w gminie Tworóg” w ramach Programu „Obywatel dla Demokracji”
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
położonej w Tworogu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg-Kędzierzyn Kożle.

18. Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania i sposobu jej rozliczania.

19. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na I
półrocze 2014 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2014.

21. Przedstawienie planów pracy
Komisji na rok 2014.

22. Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

23. Informacje Przewodniczącej Rady
Gminy.

24. Wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie 40 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 22:09, 27 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności