XLII Sesja Rady Gminy

W dniu 31 marca 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 42 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 41 sesji z
dnia 24.02.2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski
radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Radzionków na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekspozycji w Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie
poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.

8. Informacja Przewodniczącego Rady
Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia
w budżecie Gminy środków Funduszu Sołeckiego w 2015r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy na rok 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie akcji A.T.Group Spółka Akcyjna w Krupskim Młynie.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach i przedszkolach w Gminie Tworóg.

14. Podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXIII/190/2012 z dnia 2 pażdziernika 2012 roku w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

15. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

16. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod
cmentarz położonego w Tworogu na okres 10 lat.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2014r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.

19. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Statutu Gminy Tworóg.

20. Informacja z realizacji zadań
MZKP za rok 2013 (materiały do wglądu w Biurze Rady).

21. Przedstawienie sprawozdań komisji
z realizacji planów pracy za rok 2013.

22. Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

23. Informacje Przewodniczącej Rady
Gminy.

24. Wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie 42 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 22:52, 24 marca 2014

Kategorie: Aktualności