XLVII i XLVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 6 września 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 47-nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

W dniu 13 września 2018 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 48 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad sesja 47:

1. Otwarcie
obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Podjęcie
uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację
przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Gminie
Tworóg.

Zamknięcie
47-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad sesja 48:

1. Otwarcie
obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Przyjęcie
protokołu z 45 i 46-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na
zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2018-2026.

7. Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tworóg

8. Podjęcie
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.

9. Podjęcie
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.

10. Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

11. Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

12. Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki
nr 828/816 k.m.2 obręb Boruszowice.

13. Podjęcie uchwały
w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Brynku nazwy Liściasta,

14. Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Hanusku.

15. Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa.

16. Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

17. Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028.

18. Podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kanalizację sanitarną.

19. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tworóg lub
jednostkom organizacyjnym Gminy Tworóg oraz określenia warunków dopuszczalności
pomocy publicznej.

20. Informacja o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r., o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o
których mowa w art. 226 ust. 3 oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Tworóg.

21. Podjęcie uchwały
w sprawie przekazania przez Gminę Tworóg zadań z zakresu organizowania
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

22. Informacje z
prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

23. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

24. Wnioski i
zapytania.

Zamknięcie
48 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:57, 5 września 2018

Kategorie: Aktualności