XLVII Sesja Rady Gminy

W dniu 27 pażdziernika 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Tworóg.

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 45 sesji z dnia 25 sierpnia 2014r. oraz 46-nadzwyczajnej z
23.09.2014r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015
rok.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie podatku rolnego.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od tego podatku.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty targowej.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania
„Śląski Spichlerz”.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry na
realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach w
celu budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych – II etap”.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z
realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018”.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015.

20.
Podjecie
uchwały w sprawie częściowego rozwiązania umowy wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania
wieczystego działek położonych w Tworogu.

21.
Podjęcie
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg
położonej w Hanusku na nieruchomość w Boruszowicach.

22.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w
Hanusku.

23.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w
Hanusku.

24.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w
Hanusku.

25.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej,
Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.

26.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Tworogu.

27.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Krucza w Tworogu.

28.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Hanusek.

29.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów.

30.
Podjęcie
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/283/2013 z dnia 27 maja 2013r. w
sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
sportowe.

31.
Podjęcie
uchwały w sprawie rezolucji Rady Gminy Tworóg w sprawie obrony konstytucyjnych
praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender.

32.
Informacja
o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

33.
Informacja
z analizy oświadczeń majątkowych.

34.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

35.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

36.
Wnioski
i zapytania.

37.
Zamknięcie
47 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 14:48, 17 października 2014

Kategorie: Aktualności