XVII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 14 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 17 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 15 sesji Rady Gminy odbytej 30.12.2015r. i 16-nadzwyczajnej sesji
odbytej 29.01.2016r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

7.
Informacja
o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2015.

8.
Sprawozdanie
z działalności GOK w roku 2015 i przedstawienie planu pracy na rok 2016.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/127/2015 z 30.12.2015r. dotyczącej
przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie
Tworóg na 2016r.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i
młodzieży w Gminie Tworóg na 2016r.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w
Gminie Tworóg za rok 2015.

12.
Sprawozdanie
z działalności GOPS za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy na rok 2016.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora GOPS do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i
słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy
Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Połomii.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Tworóg a „TARDREW” S.C. Małgorzata i Tomasz Naporowski z siedzibą w Tworogu.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2016r.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji poprawionego „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”.

20.
Podjęcie
uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2024.

21.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

22.
Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w II
półroczu 2015r.

23.
Sprawozdania
Komisji z realizacji planów pracy za rok 2015.

24.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II
półroczu 2015r.

25.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

26.
Wnioski
i zapytania.

27.
Zamknięcie
17 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:18, 11 marca 2016

Kategorie: Aktualności