XXIV Sesja Rady Gminy

W dniu 05 listopada 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 23 sesji z 2.10.2012r.

4.
Informacja
o stanie bezpieczeństwa w I półroczu 2012r.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg na lata 2012-2017”.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Tworóg.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie podatku rolnego.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego
podatku na 2013 rok..

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty targowej.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013.

15.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

16.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

17.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

18.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

19.
Wnioski
i zapytania.

20.
Zamknięcie
24 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 09:51, 2 listopada 2012

Kategorie: Aktualności