XXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 marca 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 28 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 26 i 27-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Informacja
o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2016.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Tworóg środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

11.
Przedstawienie
sprawozdania z działalności GOPS za rok 2016 oraz planu pracy GOPS na rok 2017.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2024.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 31
sierpnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tworóg”.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2017 roku.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu sportowego.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tworóg
na lata 2017-2010.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Brynku nazwy „Iglasta”.

20.
Informacja
o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu

21.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

22.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

23.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
28 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:39, 17 marca 2017

Kategorie: Aktualności