XXVIII Sesja Rady Gminy

W dniu 25 lutego 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 28 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 27 sesji z 28.01.2013r.

4. Przedstawienie sprawozdania z
działalności GOPS za rok 2012 oraz planu pracy GOPS na rok 2013.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w
Gminie w II półroczu 2012r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
połączenia jednostek budżetowych Gminnego Przedszkola w Boruszowicach i Szkoły
Podstawowej w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Gminnego Przedszkola w Kotach i utworzenia w jego miejscu Oddziału
Zamiejscowego Gminnego Przedszkola w Tworogu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół w Tworogu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy w sprawie realizacji projektu pt. Z indywidualizacją ku
poszerzeniu wiedzy, w ramach Priorytetu IX Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Boruszowicach, Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Szkole
Podstawowej w Wojsce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/226/2012 z dnia
3 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krupski Młyn oraz Gminą Zbrosławice w
sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu polegającego na
opracowaniu „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych
żródeł energii dla Gmin: Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice”.

16.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

17.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

18.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

19.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

20.
Wnioski
i zapytania.

21.
Zamknięcie
28 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 08:32, 18 lutego 2013

Kategorie: Aktualności