XXXIX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 39 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2017.
Przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.
Odpowiedż na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności GOK w roku 2017 i przedstawienie planu pracy na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 pażdziernika 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Tworóg za pomocą karty płatniczej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2018r.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą Tarnowskie Góry.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Brynku:

Nr 860/49
Nr 861/49
Nr 862/49
Nr 863/49
Nr 864/49

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaletach i w Boruszowicach za zaległości podatkowe.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mikołesce.
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mikołesce

Nr 238/72
Nr 248/70
Nr 380/72

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2017r. w tym realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2017r.
Informacja komisji z realizacji planów pracy za rok 2017.
Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
Wnioski i zapytania.
Zamknięcie 39 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 13:04, 20 lutego 2018

Kategorie: Aktualności