XXXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 38 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Dokonanie
uroczystego wpisu do GKZ

4. Przyjęcie
protokołów z 36 i 37 sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6. Odpowiedż na
zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2020.

8. Podjęcie
uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2017.

9. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017.

11. Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

13. Podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.

14. Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.

15. Przedstawienie
planów pracy komisji na rok 2018.

16. Informacje z
prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

17. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i
zapytania.

Zamknięcie
38 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:21, 19 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności