Zalew „Brzeżnica” – nowy dzierżawca

Sezon wakacyjny w pełni rozpoczęty. Zalew Brzeżnica – miejsce wypoczynku i rekreacji, po przeprowadzeniu postępowania (ogłoszonego na naszej stronie internetowej), został oddany w dzierżawę firmie : Express Efekt. Dotychczasowy dzierżawca – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie był zainteresowany dalszą współpracą.

Teren oddany w dzierżawę nie obejmuje terenu, na którym znajdują się trenażery, nowy plac zabaw, mini golf, molo i inne – wstęp na te obiekty był i pozostał darmowy.

Idąc w ślad za podniesionym głosem mieszkańców, oburzonych brakiem możliwości darmowego korzystania z obiektu przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, wyjaśniamy :
Dotychczasowe „darmowe” bilety na wstęp dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Tworóg były opłacane (dotychczasowemu dzierżawcy ZUK Tworóg sp. z o.o.) przez sołtysów poszczególnych sołectw z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki stanowi część budżetu naszej gminy, w wysokości obliczonej na postawie art.3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku poz. 301). O rozdysponowaniu tych środków decyduje zebranie wiejskie podejmując odpowiednią uchwałę (art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713, zwana dalej uosg). Udział w zebraniu wiejskim jest dostępny dla każdego zainteresowanego mieszkańca. Podsumowując : o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw.

W bieżącym roku w ramach funduszu sołeckiego, zabezpieczono na wstęp dla dzieci na zalew „Brzeżnica” następujące środki :

– Boruszowice : 500 zł

– Hanusek : 500 zł

– Brynek : 1000 zł

– Koty : 500 zł

– Mikołeska : 0 zł

– Nowa Wieś Tworoska : 600 zł

– Połomia : 400 zł

– Świniowice : 0 zł

– Tworóg : 500 zł

– Wojska : 300 zł

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem (art.36 uosg) organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. Jego działalność wspomaga rada sołecka. Zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Dla zainteresowanych funkcjonowaniem funduszu sołeckiego podajemy link : https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki

Data opublikowania: 09:16, 14 lipca 2020

Kategorie: Aktualności