Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256) oraz zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 22 września 2020 roku (data wpływu 28.09.2020 roku) o sygnaturze SKO.OS.41.9/385/2020/10456/KK w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Tworóg nr 155/2020 z dnia 14.07.2020 r oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji,

Wójt Gminy Tworóg Informuje, że termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” zostaje wydłużony do 28.10.2020 r. z powodu uzyskania dodatkowych materiałów dowodowych sprawy, które są niezbędne do zakończenia przedmiotowego postępowania.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu: 32 285 74 93 wew. 54

http://bip.tworog.pl/5595/dokument/30311

Data opublikowania: 13:58, 5 października 2020

Kategorie: Aktualności