Zwrot podatku akcyzowego – 2021

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny,
czyli osoba fizyczna, prawna bądż jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury
VAT

w
terminie od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

w
terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2021 r.

– w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z
posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych należy dołączyć: dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej
siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa
w rozdziale 2 ustawy

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2019 r.

poz. 1149 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta
rolnego

o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Określenie
limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba
dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze
wypłacane będą w terminach:

1 – 30
kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29
pażdziernika 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot
równy kwocie zwrotu.

Jeżeli kwota
zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie
limitu.

Załącznik – wykaz FV

Załącznik – RODO

Data opublikowania: 19:25, 8 lutego 2021

Kategorie: Aktualności