Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Od 1 do 28 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy w Tworogu można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA
ROLNIKÓW

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje
producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez
producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi
m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Kwota zwrotu podatku zależy od:

1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na
podstawie zgromadzonych faktur VAT) – 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

2.
Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr
oleju napędowego (w roku 2013 stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 złna
1 litr oleju- Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 29 listopada 2012r.)
.

3. Wysokości rocznego limitu (81,70 zł za1
hektar) ustalonego dla rolnika w zależności od:

ilości
posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na
dzień 1 lutego danego roku,

stawki
zwrotu podatku akcyzowego.

Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:

1. Gruntów
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na
podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).

2. Gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej
niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć
w terminie od 1 LUTEGO 2013 do 28 LUTEGO 2013r. do Urzędu Gminy w Tworogu wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r.).

2. Do
wniosku należy dołączyć faktury VATza zakupiony olej napędowy (lub
ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w okresie 6 miesięcy przed
terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1
sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. Faktury VAT muszą być
wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata
zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2013r. gotówką w kasie tut.
Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy .

Wójt Gminy wyda decyzję, w której określi roczny
limit zwrotu podatku akcyzowego i kwotę jego zwrotu.

Opłata skarbowa

Stosownie do
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z póżn. zm.) opłacie skarbowej podlegają
zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie
z załącznikiem do powołanej powyżej ustawy, jako zaświadczenie traktuje się m.
in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji
samorządowej – 5 zł od każdej rozpoczętej
strony.

Zgodnie ze
stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 pażdziernika 2011 r. znak
PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu
gminy lub miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku
akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt
1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie
za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot
podatku akcyzowego, dokonywane jest na wniosek producenta rolnego.
Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmiotowego wniosku
nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o zwrot
podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot,
należy odróżnić dwie sytuacje:

1) wniosek o
zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

2) wniosek o
zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego. W pierwszym przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem
następuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W
przypadku, gdy wnioskodawca już po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot
wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur VAT, poświadczenie nie
podlega opłacie skarbowej. Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby
pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W tym
przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za
zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza
zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.

————————————————
WNIOSEK
ZAŁÄ„CZNIK
————————————————

Data opublikowania: 13:09, 29 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności