Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą odpowiednie dokumenty.

Zgodnie
z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U.

z 2019 r., poz.1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

(art. 32 ust. 6)

1.Zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i
sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.
31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

(art. 39 ust. 4)

1.Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których
kształcenie i wychowanie odbywa się

na podstawie art. 127, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a
uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły
ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
uczeń kończy 21. rok życia;

2.Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w
art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno

-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą:

24.
rok życia – w przypadku uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna,

25.
rok życia – w przypadku uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych możliwy jest w 2 formach:

Dowóz
zorganizowany (zbiorowy)

Usługa świadczona jest przez przewożnika wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r, poz.
1843 ze zm.).

Zasady dotyczące transportu
zbiorowego:

– Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we
wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2020/2021 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy
zajęć pozalekcyjnych);

– Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do
różnych miejsc

na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;

– Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach,
uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a
przewożnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

– Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być
dokonywane

w porozumieniu z przewożnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych

na danej trasie;

– Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną
są zobowiązani

do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewożnikiem. Pojazd
oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;

– Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od
nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę
rodzica/opiekuna prawnego

lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku;

– Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia
stałego kontaktu telefonicznego z przewożnikiem;

– W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany
jest

do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy Tworóg w formie pisemnej
wciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do
dnia 10 czerwca 2020 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą
następujące dokumenty:

wniosek
o dowóz dziecka (załącznik nr 1),

kserokopię
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

kserokopię
aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dziecka,

skierowanie
ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce,

potwierdzenie
przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, do którego będzie ono
uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021, wydane przez dyrektora jednostki

lub osobę upoważnioną

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku
szkolnego 2020/2021 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia
wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) – art. 39 a
ustawy Prawo oświatowe

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4
ustawy Prawo oświatowe, gmina spełnia również poprzez zwrot rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów

oraz rodziców.Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości
określonej według wzoru:

Koszt = (a-b) x c x d/100

gdzie: a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z
miejsca zamieszkania

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły
podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego
miejsca do miejsca zamieszkania

lub miejsca pracy, i z powrotem, b – liczba kilometrów przewozu drogami
publicznymi

z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie
wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c – średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, d – średnie zużycie paliwa w
jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta
pojazdu.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy
zawartej pomiędzy rodzicem

a Wójtem Gminy Tworóg. Umowa zawierana jest na dany rok szkolny.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do
dnia 10 czerwca 2020 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

wniosek
o dowóz dziecka (załącznik nr 1)

kserokopię
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

kserokopię
aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dziecka,

skierowanie
ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce,

potwierdzenie
przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, do którego będzie ono
uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021, wydane przez dyrektora jednostki

lub osobę upoważnioną

Pliki do pobrania:

załącznik
nr 1 – wniosek w sprawie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 18:50, 19 maja 2020

Kategorie: Aktualności