Przydomowa oczyszczalnia ścieków – nabór wniosków

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tworóg

Działając zgodnie z § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tworóg

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne dysponujące prawem własności nieruchomości oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, których przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Nabór wniosków będzie odbywać się w terminie od dnia 30.05.2011r. do dnia 29.07.2011r.

Wnioski o dotacje spełniające kryteria formalne ustalone w uchwale Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. realizowane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Gminy.

Zasady i tryb przyznawania dotacji szczegółowo reguluje uchwała Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://tworog.pl/aktualnosci oraz w pokoju 111 Urzędu Gminy Tworóg.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać na adres Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg.

Dodatkowe informacje na temat dotacji mogą Państwo uzyskać w pokoju 111 Urzędu Gminy Tworóg w Wydziale Gospodarki pok. 111 lub pod numerem telefonu 32/285-74-93 wew. 54

WniosekUchwała

Data opublikowania: 09:00, 27 maja 2011

Kategorie: Aktualności